Bekendmakingen

Rijksweg 109, 6247 AC Gronsveld

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 6247AC
Publicatiedatum: 30-05-2012
Soort bekendmaking: Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten hebben besloten op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen, voor:

het restaureren van de voorgevel en rechter kopgevel van het Rijksmonument op het perceel Rijksweg 109, 6247 AC Gronsveld

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking (= datum van verzending) van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, Postbus 10, 6269 ZG Margraten. Een bezwaar kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.) behalve per telefax 043 458 8400.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar.

Alle stukken liggen ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.