Bekendmakingen

Kasteellaan, 6245 .. Eijsden en Dorpsstraat, 6261 .. Mheer

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2012.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 6245, 6261
Publicatiedatum: 30-05-2012
Soort bekendmaking: Verleende Omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken, conform artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat, krachtens mandaat, de volgende omgevingsvergunning is verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure is gevolgd:

het kappen van 3 abelen en een kastanjeboom op de percelen Kasteellaan, 6245 .. Eijsden en Dorpsstraat, 6261 .. Mheer (datum verzending 14 mei 2012)

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (= datum van verzending) van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

Een bezwaar kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.) behalve per telefax (043-4588400). Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht  Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten: naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van bezwaar. Voor nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u contact opnemen met de gemeente tel. 043 4588 488.

Voornoemd besluit en de bijbehorende stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, ter inzage in het gemeentehuis. Voor inzage kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488.